Privacy verklaring

Fascinatio Sports, gevestigd aan Fascinatio Boulevard 520 2909 VA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.fascinatiosports.nl
Fascinatio Boulevard 520 2909 VA Capelle aan den IJssel
010 - 311 56 23
Vincent Blok is de Functionaris Gegevensbescherming van Fascinatio Sports Hij/zij is te bereiken via vincent@fascinatiosports.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fascinatio Sports verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fascinatio Sports verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- Biometrische gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fascinatio Sports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Fascinatio Sports analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Fascinatio Sports verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Fascinatio Sports neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fascinatio Sports) tussen zit. Fascinatio Sports gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fascinatio Sports bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fascinatio Sports verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fascinatio Sports gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fascinatio Sports gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fascinatio Sports en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fascinatiosports.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fascinatio Sports wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fascinatio Sports neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fascinatiosports.nlAlgemene voorwaarden:

1. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt men contant tezamen met het (rest)bedrag van de startmaand eenmalig € 10,- voor een toegangssleutel. Alle opvolgende contributiegelden worden daarna maandelijks d.m.v. een machtiging automatisch voor aanvang eerstvolgende maand overgeschreven naar het rekeningnummer van Fascinatio Sports middels incasso. Bij aanvang van het lidmaatschap dient men een geldig legitimatiebewijs te overleggen bij inlevering van het inschrijfformulier.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste (zie afgesloten contract). maanden (incl. opzegmaand) en wordt vervolgens verlengd met telkens één maand. Bij afmelding geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Alle achterstallige contributie alsmede de contributie van de opzegtermijn
dient bij opzegging van deze overeenkomst direct of via automatische incasso te worden voldaan.
3. Telefonische aan- en of afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Deze handelingen zijn alleen mogelijk via digitale weg.
4. Tijdelijke beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk op basis van aantoonbare medische indicatie gesteund door een schriftelijke(dokters)verklaring. Binnen de contractstermijn is het alleen mogelijk te wisselen naar een hoogwaardiger (lees langduriger) abonnement.
5. Minderjarige deelnemers worden toegelaten tot het volgen van lessen / trainingen indien één der ouders of verzorgers het inschrijfformulier heeft ondertekend.
6. Trainen in (schone) sportkleding is verplicht, tevens is schoon sportschoeisel en gebruik van een handdoek tijdens de trainingen een vereiste. Het is verboden om in het sportcentrum te roken. Telefoneren is alleen toegestaan in de ontvangst/wachtruimte. Een ieder dient zijn eigen gebruikte schijven en halters op te ruimen. Iedereen wordt geacht de Nederlandse taal te spreken. Iedereen dient elkaar met respect te behandelen.
7. Achtergelaten of zoekgeraakte voorwerpen komen voor eigen rekeningen evenals de kosten van enig ongeval of letsel.
8. Het sportcentrum draagt zorg voor gedegen en kwalitatief hoogwaardige trainingsadviezen. Het creëert de mogelijkheid tot het afnemen van fitheidtesten. Fascinatio Sports houdt de beroepstechnische kennis op peil en toont de bereidheid om elk lid te ondersteunen bij het nastreven van haar of zijn doelstelling.
9. De accommodatie waarover het sportcentrum beschikt, waaronder de sportzalen, de aanwezige fitness, kracht- en andere toestellen en wat dies meer zij, wordt aan de deelnemer in medegebruik gegeven ter bevordering van de lichaamsconditie. De deelnemer is verplicht om de accommodatie te gebruiken zoals wordt voorgeschreven door (medewerkers
van) het sportcentrum. De deelnemer verplicht zich vóór aanvang van het sporten een warming-up te doen.
10. De vergoeding, voor het gebruik van de accommodatie bedraagt (zie afgesloten contract) per maand en wordt voor aanvang van elke maand automatisch afgeschreven of contant voldaan. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor de hierboven genoemde vergoeding eenzijdig aan te passen op basis van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie. Indien de overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de accommodatie van het sportcentrum niet voor aanvang van de maand is voldaan, bijvoorbeeld in het geval van een storno, worden administratiekosten ad. € 8,00 bij de deelnemer in rekening gebracht.
11. Opzegging van deze overeenkomst is alleen mogelijk door middel van afmelden aan de receptie van het sportcentrum. Alle achterstallige contributie alsmede de contributie van de opzegtermijn dient bij opzegging van deze overeenkomst direct of via automatische incasso te worden voldaan . Wisseling van abonnement binnen de gestelde termijn is alleen mogelijk indien men wenst te wisselen naar een hoogwaardiger abonnement.
12. Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald indien de deelnemer, om welke reden dan ook, aan enige les niet deelneemt, tenzij het sportcentrum hem/haar van die betalingsverplichting heeft ontheven. Hetgeen dan echter moet blijken uit een door het sportcentrum afgegeven schriftelijke verklaring. De deelnemer verklaart hierbij nadrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij artikel 3 voorgeschreven wijze is opgezegd, deze overeenkomst steeds van rechtswege wordt verlengd en dat hij/zij gehouden is de overeenkomstgelden aan het sportcentrum te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak ook, geen gebruik van de accommodatie gemaakt. De deelnemer verklaart reeds nu vooralsnog afstand te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van het sportcentrum. Indien door de deelnemer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is het sportcentrum gerechtigd over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen ter zake enig openstaand bedrag. In dat geval is de deelnemer naast de hoofdsom, bestaande uit niet-betaalde termijnen, een bedrag van 15% daarvan verschuldigd aan incassokosten.
De deelnemer wordt van zijn/haar betalingsverplichting ontheven wanneer het sportcentrum gedurende langere tijd gesloten moet blijven door bijvoorbeeld brand.
13. Tijdelijke beëindiging van deze overeenkomst is niet mogelijk. Alleen op medische indicatie (operatie, vergevorderde zwangerschap, doktersadvies) is het mogelijk bij overlegging van een schriftelijke (dokters)verklaring en met instemming van het sportcentrum de verplichting tot het betalen van de vergoeding tijdelijk op te schorten. Indien men gedurende of na een tijdelijke beëindiging alsnog besluit volledig te stoppen wordt de overeenkomst op de in artikel 12 beschreven wijze beëindigd. Bij het opnieuw gebruikmaken van de accommodatie van het sportcentrum, na een tijdelijke beëindiging van de overeenkomst, blijft de oude overeenkomst van kracht, tenzij het sportcentrum bepaalt dat de deelnemer een nieuw contract dient te ondertekenen. Indien men na het volledig beëindigen van deze overeenkomst opnieuw gebruik wil maken van de accommodatie van het sportcentrum dient men de dan geldende overeenkomst, met bijbehorende contributie en opzegtermijn, te aanvaarden.
14. Het sportcentrum bepaalt op welke dagen en uren gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie, men zal zich daarnaar dienen te richten. Kan de deelnemer dat niet, dan kan de overeenkomst conform artikel 3 worden opgezegd.
15. De deelnemer onderwerpt zich aan de door het sportcentrum vastgestelde reglementen en verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke ten enen male noodzakelijk zijn.
16. Deelname aan de door het sportcentrum georganiseerde lessen en gebruik door de deelnemer van de door het sportcentrum ter beschikking gestelde apparaten en toestellen is geheel voor eigen rekening en risico vande deelnemer. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van lichamelijk letsel dat is opgelopen door de deelnemer tijdens de door het sportcentrum georganiseerde lessen of tijdens het gebruik van de door het sportcentrum ter beschikking gestelde apparaten en toestellen, tenzij het letsel het gevolg is van opzet of grove schuld van het sportcentrum of haar werknemers. Indien het sportcentrum in enig geval aansprakelijk mocht blijken te zijn dan kan zij niet gehouden worden tot vergoeding van een hoger schadebedrag dan het bedrag dat zij van haar verzekering maatschappij inzake het betreffende schadegeval vergoed krijgt.
17. De deelnemer is gehouden tot stipte betaling van de aan het sportcentrum toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens het sportcentrum voor inning zal zorgen. De kosten, welke aan deze incasso verbonden zijn, komen voor rekening van de deelnemer. De deelnemer verklaart reeds nu dat hij/zij die aan het genoemde bureau toekomende buitengerechtelijke incassokosten zal betalen, alsook de kosten van een verhaal informatie en de proces- en executie kosten bij een gerechtelijke invordering, wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan.
18. De deelnemer verklaart, alvorens deze overeenkomst te hebben ondertekend, eerst van de inhoud daarvan nauwkeurig kennis te hebben genomen en zich aan de bepalingen van deze overeenkomst te zullen houden.
19. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van Fascinatio Sports. Deze worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld voor bv. commerciële doeleinden.